Empreses

11/03/2021

PROMSA certifica les seves centrals de fabricació

A partir d’abril del 2021, esdevindrà obligatori per empreses fabricants disposar del certificat de qualitat; un nou mitjà per assegurar que els productes subministrats a obra cumpleixen els estàndards establerts.

PROMSA CERTIFICA LES SEVES CENTRALS DE FABRICACIÓ: EL FORMIGÓ DE QUALITAT AMB TOTES LES GARANTIES.

Els temps canvien i les normatives ens acompanyen en aquestes transformacions. L'any 2019, el Ministeri de la Presidència va publicar el RD163/2019 amb la voluntat de protegir la qualitat integral del formigó, garantint el control de producció de les plantes de formigó durant tot el seu procés de fabricació.

 A partir de l’1 d’abril del 2021, esdevindrà obligatori per a les empreses fabricants disposar del certificat de formigó de qualitat; un nou mitjà que es posa a l'abast de les empreses constructores per assegurar que construeixen amb un formigó que reuneix els estàndards establerts. Els usuaris de formigó han d’assegurar-se que utilitzen formigó fabricat en centrals certificades.

 Promsa acompleix tots els requisits en el 100% de les seves instal·lacions, certificada per LGAI technological Center, SA (APPLUS), entitat acreditada per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación).

 Els tècnics d’APPLUS han revisat auditat totes les plantes de fabricació de Promsa situades a diferents punts de la geografia catalana, així com els tres laboratoris propis que realitzen el control de producció. En base al concepte de qualitat total: PREVENCIÓ, QUALITAT, MEDI AMBIENT, s’examinen els paràmetres establerts per a garantir el control integral de la producció.

 Durant les revisions a les instal·lacions s'han inspeccionat els controls de matèries primeres i la seva traçabilitat: analitzant tant el procés de fabricació com el producte acabat, assegurant la freqüència dels assajos i el compliment dels resultats obtinguts.

 En l’aspecte mediambiental, es controla la generació mínima de residus i el tractament idoni d'aquells mínims que es generin. També s'avalua el control de l'ús de l'aigua, valorant-ne el seu mínim consum i l’ús controlat de les aigües reciclades per a la fabricació dels formigons.

 A nivell de seguretat s’examina el correcte funcionament de tots els dispositius, per tal de garantir la seguretat de totes les persones que estan en contacte amb el procés productiu.

 Un punt primordial, per a garantir que el producte que s’obté sigui de qualitat i que pugui ser fabricat i servit als clients, és un òptim pla de manteniment de les instal·lacions. Promsa l’aplica de manera preventiva, fet que permet una màxima disponibilitat de les instal·lacions de fabricació del formigó amb totes les garanties.

 Promsa ha superat totes les revisions, amb la confiança d'estar treballant des de fa anys amb alts estàndards de qualitat en tots els negocis de l’empresa: formigons, àrids, morters, obres i medi ambient. En totes les divisions, el nostre objectiu és garantir la qualitat del producte i la satisfacció dels clients.

 

Certificat Planta Zona Franca