Empreses

Consell d'administració del Grup Cementos Molins

El màxim òrgan de govern corporatiu del Grup Cementos Molins és el Consell d'Administració, que té com a responsabilitats fonamentals supervisar l'estratègia del Grup Cementos Molins, desenvolupar les polítiques de govern corporatiu, controlar les instàncies de gestió i servir d'enllaç amb els accionistes.

 

El Consell d'Administració del Grup ha de guiar-se en tot moment per la recerca de l'interès social, entès com la conseqüència d'un negoci rendible i sostenible a llarg termini, alhora que ha de mostrar respecte a les lleis i reglaments i un comportament basat en la bona fe, l'ètica i el respecte als usos i a les bones pràctiques comunament acceptades.

 

Addicionalment, el Consell d'Administració disposa de dues comissions amb funcions de supervisió, informe, assessorament i realització de propostes. Aquestes són la Comissió d'Auditoria i Compliment i la Comissió de Retribucions i Nomenaments.

President
Sr. Juan Molins Amat


Vicepresident primer
Cartera de Inversiones C.M.S.A., representada pel Sr. Joaquín Mª Molins Gil 


Vicepresident segon 
Otinix, S.L. representada per la Sra. Ana Mª Molins López-Rodó (CA)


Conseller delegat
Sr. Julio Rodríguez Izquierdo


Vocals
Sr. Miguel del Campo Rodríguez (CR)
Sr. Eusebio Díaz-Morera Puig-Sureda  (CA)
Sr. Juan Molins Monteys
Sr. Joaquín Mª Molins López-Rodó 
Noumea S.A. representada pel D. Jordi Molins Amat
Foro Familiar Molins S.L. representada per la  Sra. Roser Ràfols Vives  
Sr. Francisco Javier Fernández Bescós
Sra. Andrea Kathrin Christenson (CA, CR)
Sra. Socorro Fernández Larrea (CA, CR)
Sr. Rafael Villaseca Marco (CA, CR)


Secretari no Conseller
Sr. Ramon Girbau Pedragosa (CA, CR)


Vicesecretària no Consellera 
Sra. Ana Mª Molins Lopez-Rodó

Vicesecretari Segon no conseller

Sr. Raúl Manuel González Rodríguez


CA: Comissió d'Auditoria i Compliment
CR: Comissió de Retribucions i Nomenaments