Empreses

Capital Social

El capital social del Grup Cementos Molins és de 19.834.701 euros, representat per 66.115.670 accions de 0,30 euros de valor nominal cadascuna, pertanyents a una sola classe i sèrie, amb idèntics drets polítics i econòmics, i representades en anotacions en compte.

Les accions de la societat estan admeses a cotització en la borsa de valors de Barcelona en el mercat parquet.

 

ANY CAPITAL INICIAL CAPITAL FINAL OBSERVACIONS
2005 19.834.701,00 19.834.701,00 Split del valor de la acción que pasa a 0,30 €/acc.
2004 32.125.149,00 19.834.701,00 Reducción de capital como consencuencia de la OPA.
1999 32.179.339,01 32.125.149,00 Redondeo del valor de la acción a 3 €/acc.
1999 5.354.191.500,001 32.179.339,01 Transformación del capital como consecuencia de la redenominación en euros. El capital inicial está expresado en pesetas.

Participacions significatives

Denominació del partícip % Part. Dir
CARTERA DE INVERSIONES C.M., S.A. 25,10
OTINIX, S.L. 33,65
NOUMEA, S.A. 31,50

Enllaç a CNMV

AUTOCARTERA
A 31 de desembre de 2023, la participació total d' autocartera indirecta de Cementos Molins, S.A., a través de la seva filial Cementos Molins Industrial, S.A.U., és de 2.749.308 accions, representatives del 4,16% del seu capital social.