Empreses

05/09/2023

FORMIGÓ AMB ÀRIDS RECICLATS: Imprescindible en les obres de construcció

El formigó amb àrids reciclats és una realitat en les plantes de PROMSA de Barcelona. Ara, el nostre equip comercial està a la teva disposició per a assessorar-te i oferir-te el millor producte.

Els àrids reciclats són materials que s'obtenen a partir de la trituració de residus de construcció i demolició. En la planta de Matèries Primeres Alternatives de PROMSA, recollim formigó endurit i altres materials procedents de RCD que, posteriorment, separem i triturem per a obtenir àrids d'origen reciclat de qualitat.


L'ús d'àrids reciclats per a la fabricació de formigó presenta un desafiament tècnic important, pel fet que les característiques d'aquests poden variar significativament. PROMSA ha realitzat tots els passos per a complir els requeriments tècnics amb l'obtenció del marcatge CE, emès per APPLUS, que ens permet utilitzar els àrids reciclats gruixos per a la fabricació del formigó, morter i capes granulars.


A més, disposem de la marca A+, de caràcter voluntari, que certifica que els àrids gruixos compleixen amb les exigències del Codi Estructural per a l'ús de formigó, norma que des de novembre de 2021 substitueix a la EHE-08.


En PROMSA, estem preparats per a subministrar formigó estructural i de neteja amb àrids reciclats en tota l'àrea metropolitana de Barcelona. D'aquesta manera, facilitem a les empreses constructores el compliment de la norma d'utilització del 5% d'àrids reciclats en les obres. D'altra banda, posem en valor els avantatges mediambientals que el formigó amb àrids reciclats aporta, com la reducció de la quantitat de residus de construcció i demolició que acaben en abocadors i la disminució de l'extracció d'àrids naturals.


El nostre equip comercial està sempre a la vostra disposició per a assessorar-vos sobre el formigó que millor s'adapti a les necessitats de l'obra.