Empreses

Compromesos amb el medi ambient

El Grup Cementos Molins és conscient que la indústria de la construcció té un gran impacte sobre el medi ambient, motiu pel qual ha desenvolupat, al llarg del temps, un ferm compromís amb la sostenibilitat ambiental, especialment pel que fa a aprofundir en les oportunitats de l'economia baixa en carboni i l'economia circular. El Grup Cementos Molins assumeix el compromís d'implementar un model de negoci que porti implícit el respecte al medi ambient.

Una de les principals mostres d'aquesta implicació són les despeses i inversions realitzades per les empreses del Grup en matèria de medi ambient, que el 2016 han pujat a 25,1 milions d'euros.

 

 

Aquestes inversions varien en gran manera en funció de la tipologia d'empresa del Grup, tot i que, en general, se centren en aspectes com la valorització de recursos, la prevenció i control d'emissions i la restauració d'espais. El Grup Cementos Molins és conscient de la necessària inversió en la prevenció d'impactes per poder encaixar les seves activitats en els entorns en què opera.

En relació amb la gestió sostenible del negoci, el Grup Cementos Molins aposta fermament per l'economia circular. Davant del repte que suposa la necessitat d'un ús intensiu d'energia, la indústria cimentera a escala global, i el Grup Cementos Molins en particular, han respost amb la recerca d'alternatives que, d'una banda, disminueixin la necessitat d'importar combustibles fòssils per a la obtenció de l'energia i, de l'altra, permetin obtenir una via de valorització dels materials que, d'altra manera, no es podrien aprofitar. Això es manifesta particularment a través de la substitució de combustibles tradicionals per combustibles alternatius.

Addicionalment, el Grup Cementos Molins treballa en el desenvolupament d'indústries de preparació de combustibles alternatius a través de la seva empresa PROMSA, capdavantera en matèria de protecció ambiental dins del Grup. PROMSA té les plantes de Pronatura (de producció de CSR) i Granulated Rubber Project (de valorització de pneumàtics).

A més, des del Grup Cementos Molins també es realitzen controls de tots els seus consums i efluents, amb l'objectiu de prevenir i disminuir la seva afectació al medi ambient. És especialment important el seguiment que es fa tant de les emissions de CO2 com de NOx, SOx i partícules, així com del consum de l'aigua en els processos.

Addicionalment, Cementos Molins és conscient que les seves activitats tenen, en moltes ocasions, un impacte directe sobre el medi natural i la biodiversitat, com ara el cas de les pedreres que s'exploten per obtenir-ne matèria primera. Per aquest motiu, les empreses del Grup realitzen esforços de restauració més enllà de les obligacions establertes per la legalitat dels països en què operen. Una mostra d'això és la recuperació de la pedrera del Garraf per part de PROMSA.