Empreses

29/11/2022

Codi estructural

La implantació del nou Codi Estructural ha despertat interès i de vegades alguns dubtes, en aquest article intentem aclarir certs aspectes que considerem importants sobre la seva aplicació.

La implantació del nou Codi Estructural ha despertat interès i en ocasions alguns dubtes, por aquest motiu, escrivim aquestes linies, per aclarir certs asepectes que considerem importants sobre la seva aplicació.

El Codi Estructural RD 470/2021 va ser aprovat el 29 de juny del 2021 i va entrar en vigor el 10 de novembre del mateix any, en la seva disposició transitoria única indica textualment:

“Lo dispuesto en este real decreto no será de aplicación a los proyectos cuya orden de redacción o de estudio, en el ámbito de la Administraciones públicas, o encargo, en otros casos, le hubiese efectuado con anterioridad a su entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que estas se inicien en un plazo no superior a un año para las obras de edificación, ni de tres años para las obras de ingeniería civil, desde dicha entrada en vigor, salvo que por el correspondiente órgano competente, o en su caso por el promotor, se acordase acomodar el proyecto al contenido del Código estructural”.

Des del nostre punt de vista, entenem que excepte justificació expressa, les obres d’edificació que comencin a partir d’aquest moment s’hauran d’executar basant-se en el nou Codi Estructural, encara que el projecte s’hagués presentat en vigència de l’anterior instrucció EHE-08.

Per altra banda, es important destacar que aquest nou reglament introdueix una referencia a la consistència dels formigons a prescriure a l’obra. El Codi Estructural prescriu consistència fluida per elements com forjats, bigues i pilars, però observem que no hi ha cap indicació respecte a les cimentacions.

La nostra recomanació, basada en millorar l’aplicació a l’obra dels formigons, és que les cimentacions també es prescriguin en consistència fluida. A més, amb major incidència si la col·locació del formigó a l’obra es realitza mitjançant equip de bombeig. Cal recordar que la instrucció EHE-08 ja recomanava consistències fluides per a tots els formigons bombejats.

ANEFHOP ha elaborat un document informatiu sobre l’entrada en vigor del Codi Estructural en relació amb l’especificació del formigó, una informació que els pot ser de gran utilitat, es pot descarregar clicant aquí.

El nostre equip comercial està preparat per atendre les consultes que puguin sorgir.